Ing. 
Fiedler Jiří - netfirmy.czGeodetické práce, vybavení - netfirmy.cz

Katastr nemovitostí

Informace pro Vás, naše zákazníky - katastr nemovitostí, geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic….. encyklopedicky a přehledně.

 V okamžiku, kdy se Vy, naši zákazníci zamyslíte, že je třeba něco udělat s tím kouskem lesa, co byl kdysi Váš a nyní je opět Váš a bylo by dobré jej prodat, co je třeba udělat s Vaší zahradou, domkem v zahrádkářské kolonii, jak oddělit kus cesty a prodat ji sousedovi nebo co to vlastně je " věcné břemeno"?...tak jsme tu pro Vás. Pro Vás, naše zákazníky, kteří si dále kladou otázku co přesně znamená pojem katastr nemovitostí , geometrický plánvytyčování vlastnických hranic uvádíme v dalších stručných odstavcích " v kostičce " základní informační text, který výše uvedené pojmy popisuje.

V obecném základu je katastr nemovitostí soubor map, kde jsou zakresleny parcely jednotlivých vlastníků a dále pak soupis informací k nim, jako jsou výměra, kultura, vlastník atd. Geometrickým plánem pak nazýváme doklad, kterým se odděluje část parcely a vzniká tím parcela nová, dále pak takto nazýváme i zaměření skutečného stavu rodinného domu, budovy, stavby obecně. Geometrický plán musí být vypracován též pro vymezení věcného břemene. Geometrický plán je nezbytný doklad pro kolaudaci stavby a společně s kolaudačním rozhodnutím je podkladem pro vklad do katastru nemovitostí, což značí zákres objektu do mapy katastru nemovitostí včetně příslušných zápisů.Obdobně slouží o jako doklad pro kupní, darovací nebo jinou smlouvu, kterou se část pozemku převádí na jiného vlastníka. Vytyčením vlastnických hranic pak rozumíme přesné vyměření hranic pozemku v terénu.

 Když to nyní vezmeme trochu více technicky, abychom se i dotkli těch správných základních pojmů, poslouží nám následující odstavec.

Technicky popsáno, geodetické práce přicházejí v úvahu v souvislosti s prodejem a koupí pozemků. Jedná se souhrnně o práce v katastru nemovitostí. Znalost základních pojmů nám umožní orientovat se v tom, co je nutné k požadovanému prodeji nebo koupi z oblasti geodézie. Často se setkáme s termínem "vyměřit pozemek" a v tu chvíli je nutné zjistit, co vlastně je třeba s pozemkem udělat. Obecně lze říci, že vztah mezi mapou, údaji v katastru nemovitostí a skutečností v terénu bývá často komplikovaný a většinu úkonů může vykonávat pouze úředně oprávněný zeměměřický inženýr. Základní zákon, v kterém se dozvíme, co je katastr nemovitostí a co je jeho obsahem, je zákon ČNR č. 344/92Sb.

 Prostě jednoduše a přehledně…… základní informace

V souvislosti s koupí a prodejem pozemků můžeme geodetické práce rozdělit na dvě kategorie :


Mění-li se hranice pozemku tj. po této změně bude v katastrální mapě zakreslena nová hranice, nebo bude hranice zrušena v případě sloučení parcel, je vždy třeba vypracovat geometrický plán.

Nemění-li se hranice pozemku, pak se geodetické práce týkají zpravidla vytyčení vlastnické hranice, tj. označení hranic pozemku v terénu vzhledem k zákresu pozemku v katastrální mapě nebo v mapě bývalého pozemkového katastru.

 Abychom pro Vás mohli pracovat co nejlépe, potřebujeme od Vás podkladové infomace, které k danému pozemku najdete…….

Podkladem ze strany zákazníka bývá nejčastěji kopie mapy katastru nemovitostívýpisKatastru nemovitostí případně starší geometrické plány. Naprosto nutné je ovšem znát parcelní číslo pozemku, kterého se práce budou týkat…….. a pokud něco chybí u Vás, dohledáme potřebné podklady na katasrálnám úřadu za Vás….

Pro všechny druhy geodetických prací si geodet musí vzít nutné podklady na katastrálním úřadě. Tedy především údaje souboru geodetických informací a souboru popisných informací (Mapa katastru nemovitostí, parcelní čísla, výměry, čísla listů vlastnictví ). Dalšími podklady jsou : Mapa bývalého pozemkového katastru, předcházející geometrické plány, měřické náčrty původního mapování, souřadnice připojovacích bodů a další. Katastrální úřad přidělí každé zakázce číslo Záznamu podrobného měření změn a je-li nutno také nová parcelní čísla.

 A nyní sumarizace, co a jak je výsledkem….

Geometrický plán je návrh změny vyjádřený graficky s vyčíslením výměr po změně a s vyjádřením majetkoprávních vztahů. Z toho, že se plán týká jisté změny, lze odvodit, že při běžném prodeji nebo koupi pozemku není geometrický plán třeba.

Geometrický plán je třeba vyhotovit pro rozdělení, případně sloučení pozemků, vyznačení budovy nebo pro změnu jejího vnějšího obvodu (novostavba, přístavba), dále pro doplnění katastru nemovitostí o pozemek vedený dosud ve zjednodušené evidenci a též pro vyznačení věcného břemene tj. grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného.

Geometrický plán musí být po vyhotovení potvrzen na katastrálním úřadě

Geometrický plán se využívá pro

Hranice pozemků určené geometrickým plánem se označují trvalým způsobem a to:

 

 …a to není vše, vždy je na co se zeptat a co upřesnit a proto neváhejte použít kontaktů uvedených na našem webu a zavolat nám kdykoli na kontaktní telefon 775745760, případně poslat e-mail……


Ing. Jiří Fiedler
kontaktní osoba Ing. Jiří Fiedler
Brožíkova 1680, 50012 Hradec Králové
telefon :(+420) 775 745 768
mobil :(+420) 775 745 760
email : fiedler.gls@hsc.cz